Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Sklepu

Rozdział I
Postanowienia ogólne


1. Poniższy Regulamin określa tryb i warunki sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem rascalstore.com, zwanego dalej „Sklepem”.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Rascal Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452191, NIP 6793089830;
b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą lub zamierzającą dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu;
c) Zamówieniu – rozumie się przez to ofertę Klienta skierowaną do Sprzedawcy, obejmującą umowę sprzedaży Produktu o zindywidualizowanych parametrach;
d) Produkcie – rozumie się przez to dostępną w Sklepie rzecz ruchomą, będącą lub mogącą być przedmiotem Zamówienia.
3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz że zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wszystkie ceny podawane w ramach Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i uwzględniają podatek VAT.
5. Informacje podawane na stronach internetowych Sprzedawcy mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest poczta elektroniczna. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail hello@rascalindustry.eu

 

 

 

 

 

Rozdział II
Składanie zamówień

 


7. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu. Przy składaniu Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z opisem Produktu i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
8. Opis Produktu określa co najmniej:
- główne cechy Produktu;
- listę dostępnych parametrów i ich wariantów (np. kroje, kolory, rozmiary);
- cenę Produktu.
10. W formularzu Klient zobowiązany jest:
- podać imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz inne dane niezbędne ze względu na wybrany sposób płatności i dostawy lub specyfikę Zamówienia;
- określić parametry oraz ilość Produktów, które zamierza nabyć;
- dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy;
- zaakceptować niniejszy Regulamin.
11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przesyłając na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość zawierającą co najmniej:
- dane Klienta;
- specyfikację Zamówienia;
- informacje o wybranym sposobie płatności i dostawy;
- łączną kwotę należności do zapłaty;
- instrukcje dotyczące dalszych etapów transakcji;
12. Jako dowód zakupu przez stronę www.rascalstore.com Klient otrzymuje fakturę VAT oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

 

 

 

 

 

Rozdział III
Sposób płatności i dostawy

 


13. Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty należności niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu następującym po dniu złożenia Zamówienia.
14. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
- Płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank), Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.)
- płatnością online za pomocą karty płatniczej
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- Maestro
- MasterCard Electronic
- Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
- Przelew na rachunek na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski pod numerem 52 1050 1445 1000 0090 8065 6243 (w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia).
15. Wpłatę uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia płatności przez operatora lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Po dokonaniu wpłaty Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przesyłając potwierdzenie na adres e-mail wskazany przez Klienta.
16. Zwroty płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
17. Sprzedawca udostępnia Klientowi co najmniej jeden z następujących sposobów dostawy:
- odbiór osobisty;
- wysyłka pocztą;
- wysyła kurierem;
- wysyłka do Paczkomatu InPost.
18. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród opcji dostępnych dla danego Produktu. Koszty dostawy wlicza się do łącznej kwoty należności zgodnie z cennikiem podanym przy składaniu Zamówienia.

 

 

 

 

 

Rozdział IV
Realizacja zamówienia

 


19. Sprzedawca dokonuje realizacji Zamówienia w terminie wskazanym przy składaniu Zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 50 dni od jego złożenia. Przez realizację Zamówienia rozumie się wytworzenie Produktu zgodnie z treścią Zamówienia.
20. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia:
- złożonego na nieprawidłowo wypełnionym formularzu;
- złożonego lub opłaconego z naruszeniem Regulaminu.
21. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia informuje Klienta o odmowie realizacji Zamówienia i zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności.
22. Warunki umowy sprzedaży określają: Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia podjęte pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

 

 

 

 

Rozdział V
Dostawa produktu

 


23. Sprzedawca informuje Klienta o terminie i miejscu dostawy Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu przewidzianego na realizację Zamówienia.
24. W przypadku, gdy Klient zadeklarował osobisty odbiór Produktu, Klient ma obowiązek odebrać Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od momentu zaistnienia takiej możliwości.
25. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z odbiorem Produktu, Sprzedawca może:
- żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki Klienta;
- oddać Produkt na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta;
- wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na odbiór Produktu z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
26. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt. 25 Sprzedawca może dokonać sprzedaży Produktu na rachunek Klienta lub odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

 

 

 

 

Rozdział VI
Reklamacje

 


27. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
28. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- opis przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
- opis wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację.
29. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta o uzupełnienie jej we wskazanym zakresie.
30. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania jej w prawidłowej postaci.
31. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

 

 

 

 

Rozdział VII
Odstąpienie od umowy


32. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
33. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
34. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
35. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
36. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
37. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
38. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.

 

 

 

 

Rozdział VIII
Ochrona danych osobowych

 


39. Klient składający Zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w celach związanych z realizacją Zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
40. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie uniemożliwia złożenie Zamówienia. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treść podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia – w zakresie, w jakim nie narusza to uprawnień Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

 


41. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7. kwietnia 2017 r.
42. Sprzedawca ma prawo wprowadzać w Regulaminie zmiany ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z umów zawartych przed ich wejściem w życie.
43. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
44. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl